REGULAMIN

  1. Regulamin niniejszy ma na celu określenie zasad działania Concept Tennis Club.
      Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez
      
Concept Tennis Club.
  2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Concept Tennis Club zakłada, że uczestnik zajęć nie ma przeciwskazań zdrowotnych do
      uczestniczenia w zajęciach sportowych.
  4. Uczestnicy zajęć tenisowych organizowanych przez Concept Tennis Club zobowiązani są do
      przestrzegania :
   • niniejszego regulaminu,
   • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
   • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
  5. Podczas zajęć 
Concept Tennis Club obowiązuje strój sportowy (optymalnie tenisowy).
  6. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut , w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz
      czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad korzystania z kortów
      ( czas zajęć może byc wydłużony stosownie do potrzeb ).
  7. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem oraz podpisaną
      umową szkolenia, a wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane będą w miarę możliwości.
  8. Zajęcia są płatne w cyklach miesięcznych wskazanych w cenniku, w zależności od wybranej ilości
      godzin treningu w tygodniu.
  9. Opłaty za zajęcia należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry gotówką lub przelewem
      bankowym na konto 
Concept Tennis Club    ING 31 1050 1285 1000 0022 7749 3165
10. Nieodbyte zajęcia można odrobić w uzgodnionym z 
Concept Tennis Club terminie, jeśli zostaną
      spełnione poniższe warunki :

   • nieobecność na zajęciach musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia
      do godziny 19:00 telefonicznie lub poprzez wysłanie widomości sms  +48 601645041,

   • jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona wg powyższej zasady, zajęcia uznaje się
      za odbyte.
11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć na koniec miesiąca kalendarzowego, powadamiając o
      tym fakcie 
Concept Tennis Club w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
      biuro.sportkoncept@gmail.com do 15-go dnia miesiąca, w którym chciałby zrezygnować.
      
Jeżeli uczestnik zgłosi fakt rezygnacji do 15-go dnia miesiąca, w którym chce zrezygnować,
      
Concept Tennis Club ma prawo zażądać uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc kalendarzowy.
      Jeżeli uczestnik zgłosi fakt rezygnacji po 15-tym dniu miesiąca, w którym chce zrezygnować,
      Concept Tennis Club ma prawo zażądać uiszczenia opłaty za 2 kolejne miesiące kalendarzowe.
12. Uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub
      pełnoletnich opiekunów.
13. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym
  www.tenisgliwice.com
      zdjęć i informacji z udziałem ich dzieci wykonanych podczas zajęć, turniejów i obozów sportowych
      proszone są przekazanie tej informacji w formie pisemnej.
14. 
Concept Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.